Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Justyna Zwolińska

ul.Czerniejewska 7/10

62-230 Witkowo

tel/fax 614777398

tel. 604200553

Obsługa bankowo - księgowa

 • dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy;
 • prowadzenie ewidencji księgowej kosztów zarządu nieruch. wspólną;
 • pobieranie od właścicieli zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy na podstawie podjętych uchwał;
 • windykacja należności oraz nadzór nad windykacją;
 • naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat zgodnie z uchwałami wspólnoty,
 • zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów,
 • wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków właścicieli;
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego;
 • przygotowanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości
 • sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • śledzenie zmian stawek za energię elektryczną, wodę
  i ścieki, gaz oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych.