Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Justyna Zwolińska

ul.Czerniejewska 7/10

62-230 Witkowo

tel/fax 614777398

tel. 604200553

Obsługa administracyjno - eksploatacyjna

 • protokolarne przejęcie dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy,
 • rejestracja nowopowstałej wspólnoty mieszkaniowej, NIP, REGON, organizacja pierwszego zebrania,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i użytkowników;
 • gromadzenie, przechowywanie i ochrona dokumentacji nieruchomości,
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych – zawieranie, zmiany
  i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu.
 • bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez właścicieli lokali problemów dotyczących części wspólnych nieruchomości;
 • ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych a Wspólnoty – od odpowiedzialności cywilnej.
 • dochodzenie pokrycia szkód wyrządzonych na nieruchomości wspólnej przez właścicieli lokali lub osoby ich odwiedzające.
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej; prowadzeniem głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów.
 • prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań Wspólnoty.
 • reprezentacja wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjacja cen i warunków umów oraz ich zawieranie, kontrolę wykonywania umowy przez usługodawcę.
 • zapewnienie całodobowej gotowości do usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości.
 • analiza dokumentów w szczególności podjętych uchwał i obowiązujących umów następnie ich ocena i przedstawienie rozwiązań optymalizacyjnych;
 • porady prawne związane z bieżącym zarządzaniem nieruchomością wspólną;
 • zarządzaniem procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomość;